آب پرتقال ضد سنگ کلیه

آب پرتقال ضد سنگ کلیه

آب پرتقال ضد سنگ کلیه

سیترات پتاسیم باعث جلوگیری از سنگ کلیه می شود.

طعم ترش انواع مرکبات به علت سیترات است ، ولی آب پرتقال بیشترین اثر را در پیشگیری از تشکیل سنگ جدید دارد .

درباره نویسنده