آیا می دانید چرا در ایران ماده خطرناک فلوراید به آب ها ، نان ها ، غذاها ، خمیردندانها و غیره اضافه شده و حتی به کودکان در مدرسه می دهند؟

این ماده خطر ناک که ابتدا در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت ، روی مغز بخصوص روی هیپوفیز یا همان چشم سوم انسان اثر گذاشته و انسانها را مطیع و فرمانبردار می نماید.

این ماده را در مناطق جنگی به آب و غذای سربازان اضافه می کردند تا سربازان کاملا مطیع و فرمانبردار باشند.

بعد از جنگ جهانی ، حاکمان دیکتاتور و مستبد برای فرمانبردار کردن مردم از قوانین قرون وسطایی و مستبدانه خود ، به آب ، نان ، خمیردندان و بسیاری چیزهای عمومی دیگر اضافه می کنند ، تا آنان را مطیع و فرمانبردار خود کنند.

حتی در مدارس می بینیم که به نام دهانشویه اجباری به بچه ها می دهند تا آنان را از کودکی مطیع و فرمانبردار خود نمایند.

متاسفانه بخاطر همین مسأله است که حاکمان در ایران هر نوع جرم ، جنایت ، دزدی ، خیانت و غیره می کنند ، مردم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد ، تنها می شنیدند و جوک می سازند!!!

اگر به هر کی بگویید حاکمان ایران در روز روشن و جلو چشم همه دزدی و جنایت می کنند ، قاضی و پلیسش از همه دزدتره ، و مردم هم تنها از خیانت آنها جوک می سازند ، قطعا از تعجب انگشت به دهان خواهد ماند!

“نادانی درد بزرگیست “

“به امید آگاهی”