اثر گلاب در خواب و آرامش

خوردن و بوئیدن گلاب ترشح ئیدروفین و اندروفین رادر مغز افزایش داده و احساس آرامش و آسودگی به فرد مصرف کننده می دهد .
افرادی که به خاطر استرس یا افسردگی شب هنگام به راحتی نمی توانند بخوابند ، توصیه می شود شب قبل از خواب یک لیوان مخلوط آب ، عسل و گلاب میل کنند .
و پارچه ای را آغشته به گلاب کرده و نزدیک بستر خواب خود قرار دهند ، تابه راحتی بتوانند به خواب عمیق فرو روند .