از فوائد کرسی چه می دانید؟ عدم مشکلات استخوانی و آرتروز

کرسی، یکی از دلایل سکته نکردن قدیمی ها و آرتروز نگرفتن آنها بود!

 به این دلیل که با گرم نگهداشتن پاها جلو لخته شدن خون در پاها را میگرفت و از سکته صبحگاهی و مشکلات استخوانی و آرتروز جلوگیری می کرد .