اعتیاد اعتقادی چیست ؟ و راه های رهایی از اعتیاد اعتقادی

بسیاری از اعتقادات انسانها ، یک اعتیاد است و هیچ پایه علمی و عقلی ندارند ، ولی در افراد وابستگی شدید روحی و روانی ایجاد می نمایند و بیمار گون هستند .
شدت این اعتیاد ، به میزان دانش و تفکر افراد متفاوت است ، هر چقدر قدرت دانش و تفکر در افراد ضعیف باشد ، عمق اعتیاد اعتقادی افراد قوی خواهد بود ، ولی اگر فرد اندک دانش و تفکری در ذهن داشته باشد ، عمق این اعتیاد کم خواهد بود و امید به ترک آن با افزایش نسبی دانش و تفکر به راحتی امکان پذیرمی باشد.

تنها راه نجات و درمان چنین اعتیادی ، فقط دانش و تفکر می باشد .

دانش همراه با تفکر ، منجر به آگاهی می گردد و آگاهی تنها راه درمان اعتیاد به عقاید و باورهای خرافی می باشد.

خرافه و عقائد خرافی ، بر اساس منافع یک عده ای خاص طراحی ، ساخته و پرداخته شده و بنا به میزان عمق نا آگاهی ، طمع و ترس افراد یک جامعه به تدریج در جامعه تزریق و گسترش پیدا می کند و در طول زمان ، آن اعتقاد متولیانی پیدا کرده که منافعشان بر آن وابسته می گردد و مجبور به باورمند نگه داشتن افراد جامعه به آن خرافه می نماید تا منافعشان تامین گردد.

متولیان امور خرافه ، مردم را به شدت از عدم اعتقاد به آن عقاید خرافی ترسانده و در صورت معتقد ماندن ، پاداشی خیالی برایشان مجسم می کنند تا از ترس عذاب و به امید آن پاداش خیالی ، منافع متولیان آن خرافه را تامین کنند.
همانطور که اعتیاد به مواد مخدر وابستگی شدید روانی ایجاد می نماید و فرد دنیای بدون آن مواد را نمی تواند تصور کند ، فرد معتاد اعتقادی نیز طوری به آن اعتقاد معتاد می گردد که دنیای بدون آن را نمی تواند برای خود متصور شود.

باورهای خرافی ، طوری افراد را معتاد می گرداند و متولیان آن طوری افراد را از ترک آن می ترسانند که فرد حتی مخیله ترک آن را نیز به ذهن خود راه نمی دهد ، و هر راهی را به غیر راه خود باطل و بی راهه می داند تا حدی که حتی راضی به مرگ خود شده ، ولی حاضر به ترک آن اعتیاد خرافی خود نمی شود.

اعتیاد به عقاید و باورهای تحمیلی محیط ، طوری افراد را وابسته آن تفکر خرافی می گرداند که حتی فرد راضی می شود به خاطر اعتیاد خود کشته شده و یا حتی انسانی را بکشد و یا هر نوع جنایتی را به راحتی به نام باور و اعتقاد خود انجام دهد.

همانطور که در اعتیاد به مواد مخدر ، شدت کمبودهای املاح و ویتامینهای بدنی عمق اعتیاد فرد را بیشتر می گرداند ، در اعتیاد های اعتقادی نیز ، عمق تهی بودن مغز فرد از دانش و تفکر ، عمق اعتیاد افراد به اعتقادی را شدید می گرداند .
به همین جهت است که متولیان امور خرافی ، پیروان و مرید های خود را از مطالعه کتابهای تاریخی و یا علمی که مورد تائید آنان نیست به شدت بر حضر کرده و مطالعه آنها را مساوی با کفر دانسته و هر گز اجازه مطالعه آن را به ایشان نمی دهند.

مطولیان امور خرافی ، طوری پیروان و مریدهای خود را از ترک امور خرافی می تراساند که افراد معتاد به عقیده و اعتقاد موروثی ، خود را بسیار طبیعی دانسته و اکثریت قریب به اتفاق انکار از اعتیاد خود دارند و فکر می کنند آنها در راه درست حرکت کرده ، در خیال آنرا آگاهانه و دارای منطق فکری میدانند ، تا زمانی که این اعتیاد در افراد کشف نشود و فرد واقف به بیماری خود نباشد ، نمی توان امید به درمان آن فرد داشته باشیم.

مهمترین راه درمان در هر بیماری یا اعتیاد ، اعتراف به آن اعتیاد و بیماری می باشد ، تا زمانی که فرد نپذیرد که بیمار است ، قطعا هیچ چیز را نپذیرفته و دیگران را غیر عادی می پندارد و برای اعتیاد خود هزار و یک دلیل ساخته و لباس تقدس به آن می پوشاند .

برای چنین فردی به هیچ عنوان نمی شه کمک کرد و حتی بستری های طولانی مدت هم راه کار نیست . ( حتی زور ، شکنجه و سایر تنبیه ها نمی تواند کار ساز باشد ) .

تسلط بر قوه خرد و رها شدن از اسارت فکری ، راهی جز مطالعه ، تفکر و آگاهی ندارد.

برای رهایی از دام اعتیاد عقاید خرافی باید مراحل ذیل را پیمود:

– شک گرایی و نگاه انتقادی
– مطالعه تاریخ ، فلسفه و دانش روز و تفکر در رابطه با آنها
– ترویج یافته های علمی و عقلی جدید در نسل بعدی

در گام نخست ، هر انسان بیمار شایسته است با شجاعت بر بیماری خود اعتراف کند .

اعتراف بر اینکه هیچگاه عقاید خرافی موجود را خود انتخاب نکرده است و تنها وارث بیماری بوده است که از نسل گذشته و بر اساس جبر جغرافیایی بر او تحمیل شده است و او همچون دیگر هم اعتقادات خود در آن گهواره خرافی پرورش یافته است و چارچوب آن عقده خرافی بدون دلیل مقدس شده است .

تابوها بزرگتر از اندیشه ما نیستند ، ما میتوانیم در مورد هر چیزی تفکر کنیم و هیچ مسئله ای از حوزه تفکر ما خارج نیست ، هیچ تابویی آنقدر بزرگ نیست که ما آنرا به نقد نگیریم ، هیچ معیاری آنقدر تقدس ندارد که ما آنرا به چالش نگیریم.

تفکر انتقادی ، سلاح تفکیک دروغ و خرافه از واقعیت است و پشتوانه بنیاد عقاید در ایجاد ترس و عدم شک بنا شده است و در گام نخست شما باید هر دو را کنار بگذارید ، بدون ترس شک کنید و نقد کنید و در گام بعدی با مطالعه دانش روز زمینه پروار فکری خود را فراهم کنید.

ذهن مسلح به دانش ، نمی تواند تن به خرافه بدهد . گذر از جهل و خرافه و رسیدن به آغوش امن آگاهی و خرد نیاز به خواندن و تحصیل و دوباره خواندن و تفکر دارد .

خواندن تاریخ و پیدایش انسان و چگونگی سیر تحول و باورهای افراد و همچنین چگونگی پیدایش عقاید خرافی و نوع پراکندگی و تضادهای آنها و تاریخ فلسفه و در کنار آنها فهم درست علم روز در مورد همه چیز به رهایی از آن کمک می نماید.

کسب این علوم و تفکر در آن زمینه ها ، به ذهن انسان قوامی میدهد که هر تصوری را بی تجربه و بی دلیل نپذیرد .
در واقع کسب این علوم مواد خام و اولیه تفکر ما را تهیه می کنند و به ذهن ما کمک می کنند که تولیدات با کیفیتی داشته باشد .

ما بخواهیم یا نخواهیم کارخانه فکرمان درحال کار کردن است ، اگر مواد خام را به صورت مطالعه و مطلب به آن ندهیم ، همان چیزهای دور بری و پای منبری و پای منقلی را خوراک خودش قرار می دهد و برای خود تولیداتی بی کیفیت و خرافی خواهد داشت.

پس اگر یک انسان بخواهد عوام نباشد ، بایستی مطالعه همراه با تفکر را هموراه داشته باشد.
انسانهای معتقد معمولا از قشر عوام بوده و از مطالعه و تفکر و تعقل بیگانه اند ، خرافه گرا هستند ، و بسیار عاشق حرف و حدیثهایی هستند که پایه عقلانی و علمی ندارند و فقط شنیده اند.
انسانهای عوام بسیار طماع و بسیار ترسو هستند ، فکر می کنند خیلی می فهمند و به همین جهت در مورد همه چیز با قطعیت اظهار نظر می کنند و اصلا احتمال اشتباه بودن حرف خود را نمی دهند.
آدم های عوام ، انسان مترقی و دانشمند را نمی تونند تحمل کنند و حرفهای او را مخالف با عقیده و خرافه ای که در ذهنش فرو کردند ، می دانند .

انسانهای عوام ، انسان عوام فریب و دروغگو را دوست دارند ، زیرا چیزهای عوام فریبی به خوردشان می دهند و بدین شکل است که بازار خرافه همیشه داغ می شه و بازار انسانهای اندیشمند بسیار کساد ، زیرا اکثریت را عوام تشکیل می دهند و اقلیت را دانشمندان و متفکرین.