اندکی تفکر ، قضاوت نکنیم و همگان را آن طور که هستند دوست بداریم

یک سگ صاحبش رانصیحت نمیکنه ، قضاوت هم نمیکنه ، اون سگ ، همونطور که صاحبش هست دوستش دارد .
پس همدیگر را همانطور که هستیم دوست داشته باشیم ، نه آنطور که دلمان می خواهد باید باشند تا دوستشان داشته باشیم.
اگر نمی توانیم آدم باشیم ، حداقل از رفتار خوب یک سگ یا از حیوانات دیگر درس بگیریم و به همه انسانها ، حیوانها و محیط زیست زیبایمان به خاطر عدم تشابه به ما ، فاز منفی ذهنمان ، عدم تشابه دین ، مذهب ، نژاد ، ملیت ، زبان ، موقعیت اجتماعی ، اقتصادی ، آداب و رسوم و غیره ، انگ کافر ، اجنبی ، نجس و… نچسبانیم و بیاییم همه کس و همه چیز را با عشق و به خاطر انسان بودنمان دوست داشته باشیم .