اهمیت به موقع خوابیدن و رابطه آن با هورمون رشد

اهمیت به موقع خوابیدن و رابطه آن با هورمون رشد

اهمیت به موقع خوابیدن و رابطه آن با هورمون رشد

 

بدن ما ساعت بیولوژیکی دارد. به همین جهت خواب ما نیز که یک عمل فیزیولویک می باشد، یک ساعت بیولوژیکی دارد، اگر ما در ساعت بیولوژیکی نخوابیده و برعکس باشیم، قطعا بدن دچار مشکلات عدیده ای می گردد .

مثلا : اگر کودکان در زمان اوج ترشح هورمون رشد که حدود ۱۲ نیمه شب است، نخوابیده باشند، این هورمون به اندازه کافی ترشح نمی شود .

معمولا کودکانی که خواب کافی ندارند کوتاه قدتر هستند.

درباره نویسنده