تزریق هورمون رشد

تأثیر تزریق هورمون رشد و عوارض آن

تأثیر تزریق هورمون رشد و عوارض آن

آیا می دانید تزریق هورمون رشد در هر سنی می تواند عوارضی داشته و بعد از سن18 سالگی ، نه تنها منجر به رشد طولی افراد بخصوص ورزشکاران نمی گردد و باعث:

افزایش فشار مغز ، ایجاد سردردهای دائمی ، پرخاشگری ، بی خوابی و ضخیم شدن صدا میشود