تمایل به داشتن و نگه داشتن و به دنبال ثبات بودن !!!

تمایل به داشتن و نگه داشتن و به دنبال ثبات بودن !!!

تمایل به داشتن و نگه داشتن و به دنبال ثبات بودن !!!

ما آدم ها به جای آنکه زندگی کنیم و باشیم فقط در حال جمع کردن و «داشتن» هستیم.

ما به پدیده ها به چشم مایملک نگاه می کنیم و به آنها چنگ می زنیم تا پیش خودمان نگه داریم شان.

ما به جای آنکه دنبال دانستن باشیم ، دنبال جمع کردن اطلاعات هستیم ،

به جای آنکه از پول لذت ببریم ، دنبال ذخیره کردن برای آینده هستیم ،

به جای آنکه به بچه های مان فرصت حضور و زندگی کردن بدهیم ، سعی می کنیم مثل یک دارایی آنها را داشته باشیم ، تا آن طور که ما می خواهیم زندگی کنند و به آن چه ما باور داریم ایمان بیاورند.

به جای آن که از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم ، سعی می کنیم با عکس گرفتن ، آن لحظه و خاطره را تصاحب کنیم.

شاید یک نتیجه ی این تمایل ما به داشتن و نگه داشتن ، این باشد که مرتب دنبال ثبات می گردیم.

می خواهیم همه چیز را در بهترین حالت آن حفظ کنیم ، دوست داریم همیشه جوان بمانیم و سالم ، دوست داریم وسایلی که به ما مربوط است ، نو و سالم باقی بمانند.

در همه ی این ها ما دنبال «ثبات» و «قرار» هستیم ، و از این بابت متحمل اضطراب و رنج می شویم؛

نگرانیم از اینکه ثبات در مسایلی که به ما مربوط است از بین برود.

و این ها همه در حالی است که در دنیا هیچ چیز ثبات و قراری ندارد ، هیچ چیزی همان طوری که هست باقی نمی ماند و این قانونی ست که ما مدام آن را از یاد می بریم.

اگر جرات داشته باشیم این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات است و هیچ چیز پایدار نیست ، به آرامش بزرگی می رسیم.

 اریک_فروم

“کتاب داشتن یا بودن “

درباره نویسنده