خرید کتاب چیز خوبی می بود اگر می شد زمان مطالعه ی آن را هم خریداری کرد

خرید کتاب چیز خوبی می بود اگر می شد زمان مطالعه ی آن را هم خریداری کرد

خرید کتاب چیز خوبی می بود اگر می شد زمان مطالعه ی آن را هم خریداری کرد؛

اما مردم اغلب خرید کتاب را با تحصیل محتوایش اشتباه می گیرند.
این که شخصی بخواهد هرچه را می خواند حفظ کند ، مثل این است که سعی کند هر آنچه را که می خورد در معده نگه دارد.
جسم شخص از آنچه وی خورده تغذیه کرده و ذهن وی از آنچه که خوانده تغذیه شده و بدل به آن چیزی شده که اینک هست.
همانطور که بدن به آنچه برایش مطبوع است علاقه دارد، ذهن نیز تنها آنچه را که برایش جالب باشد حفظ می کند .
به دیگر سخن، آنچه را که با نظام فکری وی سازگار باشد و مناسب برای نیل به اهدافش.
هر کسی اهدافی دارد، اما کمتر کسی هدفی برای نظام فکری خود دارد. به این خاطر که مردم در هیچ چیز علاقه ای بی تعلق و عینی نمی یابند و از آنچه خوانده اند چیزی نمی آموزند : هیچ چیز آن را به خاطر نمی سپارند.

“آرتورشوپنهاور”
از کتاب (جهان و تاملات فیلسوف )

درباره نویسنده