در سفرهایمان از محلی ها خرید کنیم…

در سفرهایمان از محلی ها خرید کنیم…

در سفرهایمان از محلی ها خرید کنیم…

در سفرهایمان یاد بگیریم حتی آب معدنی را هم از مغازه دارهای روستایی بخریم ، تا هزار تومان بیشتر جنس فروخته باشند ، شاید همین کار ما باعث فروش بیشتر و عدم مهاجرتشان به شهرها شود .

 وقتی به مسافرت می رویم ، مدام پاساژها را نگردیم و به اقتصاد چینی ها کمک نکنیم ، همه جا پاساژ هست ، اما خوشحال کردن پیرمرد روستایی هنرمند و باحوصله ، فرصتی است که باید قدرش را دانست . حتماً از آنها خرید کنیم و بدانیم که شاید تنها درآمد زندگیشان همین است !

حتی اگر پول همراهمان نیست و خرید نمی کنیم ، با آنها حرف بزنیم و تحسین شان کنیم. همه ی ما به تحسین و دیده شدن نیاز داریم .

باور کنیم با خرید یکی دو شیشه مربا و یا لواشک و یا سبزی کوهی از محلی ها ، ورشکست نمی شویم ، بلکه مهربانی را در کشورمان پخش می کنیم .

بدانیم خرید از جوامع محلی ، علاوه بر شخصیت دادن به کارآفرینان و کمک به اقتصاد خانوار آنها ، مانع از نابودی این هنرها و زندگی روستایی می شود .

همه ی ما می توانیم مهربان باشیم ، بیایم مهربانی را به همدیگر هدیه کنیم .

درباره نویسنده