راه های تشخیص ماهی تازه از ماهی کهنه

راه های تشخیص ماهی تازه از ماهی کهنه

راه های تشخیص ماهی تازه از ماهی کهنه

گوش ماهی تازه باید به رنگ قرمز یا صورتی باشد؛

  • ماهی تازه چشم های شفاف دارد ؛

  • بافشاردادن انگشت بر روی پوست ماهی تازه اثر انگشت نباید بماند

درباره نویسنده