روانشناسی افراد براساس مزاج

هر مزاجی ، دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری خاص خودش می باشد ، اما محیط و تربیت ، می توانند تغییری در خصوصیات رفتاری مزاجها ایجاد نمایند . اگر در انتخاب افراد برای رشته تحصیلی ، شغلی و ازدواج به مزاجشان دقت شود ، موفقیت جامعه و فرد افزایش پیدا می کند و یک مجموعه ، بهتر می تواند از استعدادهای مجموعه اش بهره ببرد و نبوغ افراد نیز در چنین وضعیتی بهتر آشکار می گردد .
بیشترین سکته ها در روزهای اول هفته کاری اتفاق می افتد ! چرا ؟
و یا اکثر افراد در رشته تحصیلی که درس می خوانند ، موفق نیستند ! و یا درکاری که انجام می دهند نوآوری و پیشرفت واقعی نمی کنند ، چرا ؟
برای اینکه ، افراد به کاری که می کنند ، یا درسی که می خوانند ، علاقه ای ندارند و با اجبار و اکراه اون کار را انجام می دهند و اصلاً در اون زمینه استعداد ندارند .
اگر افراد بر اساس طبع و مزاج خود رشته تحصیلی ، رشته کاری و حتی ازدواج خود را انتخاب کنند ، هم استعدادهایشان شکوفا می گردد ، هم پیشرفت مادی و معنوی می کنند و هم ازدواج موفق وکم تنش و یا حتی بدون تنش را خواهند داشت و طلاق در حداقل ممکن خواهد بود ؛ بدین طریق جامعه به سمت سلامت و رشد و ترقی حرکت خواهد کرد .