روزی که همه بفهمند !!!

روزی که همه بفهمند !!!

روزی که همه بفهمند !!!

هیچ چیز عیب نیست ، جز قضاوت و مسخره کردن دیگران.

هیچ چیز گناه نیست ، جز حق الناس… .

هیچ چیز ثواب نیست ، جز خدمت به دیگران… .

هیچ کس اسطوره نیست ، الا در مهربانی و انسانیت .

هیچ دینی با ارزشتر از انسانیت نیست.

هیچ چیز جاودانه نمی ماند ، جز عشق .

هیچ چیز ماندگار نیست ، جز خوبی و بدی.

هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست.

هیچ دشمنی خطرناکتر از جهل نیست.

زمین تبدیل می شود به بهشتی سراسر ازعشق

“عبید زاکانی”

درباره نویسنده