شک گرایی ، بنیان دانش و آگاهی

افرادی که حاضر نیستند به عقایدشان شک بورزند و مطلق گرا هستند ، جزو مردگانی متحرک نیستند ، زیرا انسانیت افراد ، به قدر تفکر آنها است ، انسانی که قدرت تفکر و شک ورزیدن خود
را از دست بدهد ، انسانیت خود را از دست داده است . انسان غیر شکاک ، انسان خرد دوستی نیست . همیشه شک گرا باشید و احتمال بدهید که باورهایتان نادرست باشند.
در گذشته به دلیل کم بودن وسعت دانش بشری و منابع علمی و فلسفی و ضعفهای دستگاه های ارتباطی ، انسانهای بسیاری ، زود به یقین میرسیدند و حاضر میشدند ، برای عقایدشان جانشان را هم فدا کنند. اما اینکه امروزه کسی ادعا کند به تمام دانشها دست یافته است، مضحک است.
برترند راسل ، فیلسوف و اندیشمند بزرگ
انگلیسی که او را بزرگترین منطق دانِ تاریخ ، پس از ارسطو دانسته اند میگوید :
«من حاضر نیستم برای باورهایم جانم را فدا کنم ، چون ممکن است من اشتباه کنم».
ذهن انسان و مجموعه باورهای او نباید همانند سبدی باشد که محیط ، بسته های فکری خود را در آن جای دهد . انسان در زمان بلوغ فکری خود باید به نقطه ای برسد که تحمیل باورها از جانب محیط را متوقف کند و خود ، باورهای درست را از میان باورهای نادرست ، دستچین کرده به سبد ذهن خود بیافزاید و این سبد را از وجود باورهای نادرستِ تحمیلی ، خالی کند .
به این شیوه ، “شک گرایی” گفته میشود ، یعنی برخورد نقادانه با تمام گزاره هایی که در مقابل ما قرار میگیرند.
تفکر و تعقل اصیل و سالم ، با شک کردن شروع میشود . ما شما را به شک کردن تشویق میکنیم ، نه تنها به باورهای دینی، علمی، بلکه به هر باور غیر بدیهی ، به ویژه باورهایی که اجتماع آنها را به انسان تحمیل می کند و از راه تعقل یا روش علمی بدست نمی آیند.
شک کردن به روش های غلط تغذیه ای ، پزشکی و درمانی که به ما حاکمیت دادند نیز ما را به تفکر و تعمق فرو خواهد برد ، و نتیجه آن تفکر و تعمق ، اتخاذ تصمیمی برای شکستن آنها و رسیدن به سلامتی و تندرستی.