علت خرافه ، عدم آگاهی و دانش دلیل تجربه کردن تاریخ

حال و هوای این روزها ، ایجاب می نماید تا بیشتر در تاریخ مطالعه وتحقیق کنیم . به قول بزرگان : کسی که تاریخ نخواند ، مجبور به تجربه آن خواهد بود .
بسیاری از خرافه هایی که دامنگیر خیلی از ملتها ، از جمله ملت خودمان گردیده ، از عدم آگاهی و بی دانشی می باشد .
خرافه ها از عدم دانش و بی تفکری ناشی می گردد .
بسیاری از اعتقادات انسانها ، یک اعتیاد است و هیچ پایه علمی و عقلی ندارند ، ولی در افراد وابستگی شدید روحی و روانی ایجاد می نمایند و بیمار گون هستند .
شدت این اعتیاد ، به میزان دانش و تفکر افراد متفاوت است ، هر چقدر قدرت دانش و تفکر در افراد ضعیف باشد ، عمق اعتیاد اعتقادی افراد قوی خواهد بود ، ولی اگر فرد اندک دانش و تفکری در ذهن داشته باشد ، عمق این اعتیاد کم خواهد بود و امید به ترک آن با افزایش نسبی دانش و تفکر به راحتی امکان پذیر می باشد .

تنها راه نجات و درمان چنین اعتیادی ، فقط دانش و تفکر می باشد . دانش همراه با تفکر ، منجر به آگاهی می گردد و آگاهی تنها راه درمان اعتیاد به عقاید و باورهای خرافی می باشد .

خرافه و عقائد خرافی ، بر اساس منافع یک عده ای خاص طراحی ، ساخته و پرداخته شده و بنا به میزان عمق نا آگاهی ، طمع و ترس افراد یک جامعه به تدریج در جامعه تزریق و گسترش پیدا می کند و در طول زمان ، آن اعتقاد متولیانی پیدا کرده که منافعشان بر آن وابسته می گردد و مجبور به باورمند نگه داشتن افراد جامعه به آن خرافه می نماید تا منافعشان تامین گردد .
متولیان امور خرافه ، مردم را به شدت از عدم اعتقاد به آن عقاید خرافی ترسانده و در صورت معتقد ماندن ، پاداشی خیالی برایشان مجسم می کنند تا از ترس عذاب و به امید آن پاداش خیالی ، منافع متولیان آن خرافه را تامین کنند .
تسلط بر قوه خرد و رها شدن از اسارت فکری ، راهی جز مطالعه ، تفکر و آگاهی ندارد .
برای رهایی از خرافه ، فرد باید بپذیرد که عقاید خرافی موجود را خود انتخاب نکرده است و تنها وارث بیماری بوده است ، که از نسل گذشته و بر اساس جبر جغرافیایی بر او تحمیل شده است و او همچون دیگر هم اعتقادات خود در آن گهواره خرافی پرورش یافته است و چارچوب آن عقیده خرافی بدون دلیل مقدس شده است .
تابوها بزرگتر از اندیشه ما نیستند ، ما میتوانیم در مورد هر چیزی تفکر کنیم و هیچ مسئله ای ازحوزه تفکر ما خارج نیست ، هیچ تابویی آنقدر بزرگ نیست که ما آنرا به نقد نگیریم ، هیچ معیاری آنقدر تقدس ندارد که ما آنرا به چالش نگیریم .
ذهن مسلح به دانش ، نمیتواند تن به خرافه بدهد . گذر از جهل و خرافه و رسیدن به آغوش امن آگاهی و خرد نیاز به خواندن و تحصیل و دوباره خواندن و تفکردارد .

به امید آگاهی و رشد انسانیت