عملکرد سیستم اعصاب مغز و نخاع

عصب زوج 1 ، بویایی (حسی)؛

عصب زوج 2 ، بینایی (حسی)؛

عصب زوج 3 ، حرکتی چشم (حرکتی ، پاراسمپاتیک) حرکت چشمهـا بـه داخـل ، بـالابردن پلـکهـا ، حرکات قرنیه ، انقباض مردمکها ، تطابق عدسی؛

عصب زوج 4 ، (حرکتی )حرکت چشمها به خارج؛

عصب زوج 5 ، سه قلو (حسی ، حرکتی) قرنیه ، صورت و جویدن؛

عصب زوج 6 دورکننده (حرکتی) حرکت چشمها به خارج و مردمکها؛

عصب زوج 7 صورتی (حسی ، حرکتی) عضلات صورت ، ترشح بزاق و حس چشایی جلوی زبان؛

عصب زوج 8 شنوایی (حسی ، پاراسمپاتیک) شنوایی ، تعادل و ترشح بزاق؛

عصب زوج 9  زبانی حلقی (حسی ، حرکتی ، پاراسمپاتیک) حس چشایی خلف زبان ، حس زبان و ترشح بزاق؛

عصب زوج 10 واگ(حسی ، حرکتی ، پاراسمپاتیک)  حـس پشـت گـوش ، بلـع ارادی ، ایجـاد صـوت وعضله استرنوکلوئیدوماستویید؛

عصب زوج 11  فرعی نخاعی (حرکتی) بلع ، ایجاد صوت و چرخش سر و حرکت شانه؛

عصب زوج 12  زیرزبانی (حرکتی) بلع ، ایجاد صوت و حرکات زبان