قسمتهایی که در گوجه فرنگی سفید و بیرنگ هستند را دور بریزید ، این همان تجمع سموم کشاورزی است.

قسمتهایی که در گوجه فرنگی سفید و بیرنگ هستند را دور بریزید ، این همان تجمع سموم کشاورزی است.

قسمتهایی که در گوجه فرنگی سفید و بیرنگ هستند را دور بریزید ، این همان تجمع سموم کشاورزی است.

قسمتهایی که در گوجه فرنگی سفید و بیرنگ هستند را دور بریزید ، این همان تجمع سموم کشاورزی است.

سر و انتهای هویج را حتما قطع کنید، بخاطر تجمع نیترات در آن قسمت.

از پیاز رنگی بجای سفید استفاده نمایید ، چون پیاز سفید آب بیشتری دارد درنتیجه نیترات بیشتری را جذب کرده است.

سیب زمینی سبز را اصلا استفاده نکنید، بسیار سمی و سرطانیست.

سعی کنید از خرید سیب زمینی و پیاز درشت اجتناب نمایید ، زیرا مدت زمان بیشتری با سموم و کودهای شیمیایی تماس داشته است.

پوست خیار را حتما بگیرید بدلیل تجمع زیاد سموم در پوست و لایه زیرین آن .

درباره نویسنده