مزاج رفتارها

رفتارهای افراد دارای مزاج هستند . هر کدام از رفتارهای افراد ، نشانگر سردی یا گرمی می توانند باشند ، برخی رفتارها گرمی بخش جسم و روح شوند و بعضی ها سردی بخش ، برای مثال :

رفتار مزاج گرم :

صداقت ، امانت داری ، تواضع ، مهرورزی ، یکدلی ، عفو و بخشش ، شجاعت ، همکاری ، دیدار دوستان ، پُر حرفی ، صله ی رحم ، شادی ، حرف های امید بخش و آشتی از رفتارهای گرم هستند و به انسان انرژی می بخشند .

رفتار مزاج سرد :

رفتارهایی مثل: دشمنی ، دروغ ، تکبر ، کینه ، خیانت ، حرص و طمع ، سخن چینی ، کم حرفی ، غیبت ، بدگویی ، حسادت ، ریاکاری ، گوشه گیری ، قهر و دوری از جمعیت از رفتارهای سرد هستند و انسان را دچار ضعف و بی حالی و افسردگی می کنند .
افرادی که در یادگیری مسائل و نکات درسی ، دقت کمتری دارند و حس می کنند توانایی آن ها در درک مطالب در مقایسه با بقیه کمتر است یا صبر و حوصله ی آن ها در انجام برنامه هایشان زیاد است و سر فرصت به کارهایشان می پردازند در گروه افراد سرد مزاج قرار می گیرند .
همچنین افرادی که هنگام انتخاب دچار تردید می شوند و سریع تصمیم نمی گیرند ، در گروه افراد سرد مزاج قرار می گیرند .
افرادی که هر لحظه یک حس دارند و نظرات و احساس شان هر لحظه تغییر می کند در گروه افراد سرد مزاج قرار دارند .