نواحی انـواع نـبـض ها

نبض اولنار : در راستای انگشت کوچک روی مچ دست
نبض رادیال : در راستای انگشت شصت روی مچ دست
نبض براکیال: در ناحیه گودی آرنج
نبض تمپورال:در ناحیه گیجگاهی
نبض فمورال: قسمت قدامی ران
نبض پوپلیتئال : پشت زانو
نبض پوستریور تیبیا : ناحیه خلفی پشت پا
نبض دورسال پتیس : روی پا
نبض اپیکال : نوک قلب (فضای بین دنده ای پنجم طرف چپ )
نبض کاروتید : فرورفتگی عضلات گردن و حنجره