چند دلیل برای مصرف نکردن پفک

اگر پفک را با آب خیس کنید و با شصت دستتان آن را به سرامیک آشپزخانه بچسبانید . بعد از 8 ساعت به سختی میتوانید این پفک خشک شده را از دیوار پاک کنید . باید کلی کاردک و چاقو بزنید تا کنده شود .

حالا حساب کنید این پفک با بزاق چسبنده خیس میشود و وارد دیواره معده میشود….
شما پفک را آتش بزنید ببیند چطوری می سوزه و چی ازش می مونه ، بعد خودتان قضاوت کنید که چیز به این خطر ناکی ، صلاح است بخوریم.

مسئولیت سلامتیتان خود بر عهده بگیرید .