چگونه از “تعصب” پرهیز کنیم ؟

1. اگر می توانید مسئله ای را خودتان بیازمایید و جوانبش را بررسی کنید ؛ شخصا دست به کار شوید. اعتماد به آن چه شنیده اید یا آن چه گذشتگان و بزرگان برای شما نقل کرده اند ؛ هرگز دلیلی کافی برای درستی یک عقیده در اختیار شما نخواهد گذاشت . از آموزه های دیگران درس بگیرید اما آن ها را، دلیل درستی یک عقیده ندانید .
2. کتاب ها و مقالات کسانی را بخوانید که عقیده ای مخالف عقیده ی شما اتخاذ کرده اند؛ و به جای متهم کردن مخالفان خود به حماقت، جهالت یا منفعت طلبی سعی کنید دلایلی منطقی را بیابید که موجب شده مخالفان شما، موضع فکری، اجتماعی یا سیاسی دیگری اتخاذ کنند.
3. نیروی تخیل خود را پرورش و گسترش دهید. پرورش و گسترش نیروی تخیل، این توانایی را برای ذهن ما فراهم می کند که همواره به امکان ها و موقعیت هایی فکر کنیم که اگر در آن امکان ها و موقعیت ها بودیم طور دیگری رفتار می کردیم، یا عقیده ی دیگری را اتخاذ می کردیم. مطالعه ی تاریخ، خواندن داستان، دیدن فیلم و گاه مسافرت های نامتعارف و دیدن آداب و رسوم اقوام دیگر در پرورش نیروی تخیل موثر است.
4. از خود برتر بینی بپرهيزیم . هر عقیده ای موجب شود که ما فرهنگ، زبان، مذهب، ملیت و حزب سیاسی خود را کاملا برتر از دیگران قلمداد کنیم ما را به موجوداتی متعصب تبدیل خواهد کرد . کافی است لحظه ای فکر کنیم که دیگران نیز چون ما خود را برترین موجودات می انگارند . بهتر است به جای تعصب ورزیدن، دیگران را هر چند کاملا متفاوت از ما باشند با آغوش باز بپذیریم، و برای حل و فصل مناقشه هایمان تا آن جا که ممکن است از استدلال پیروی کنیم.

دکتر رمضان زاده روانشناس بالینی