گیاه مفید برای انواع تومورهای سرطانی

گیاه مفید برای انواع تومورهای سرطانی

گیاه مفید برای انواع تومورهای سرطانی

در صورت بروز تومور های سرطانی خوش خیم یا بدخیم در بدن ، می توان سبزی گشنیز تازه را کوبیده و روی تومور بگذارند تا تومور آب شود .

همچنین کشنیز پایین آورنده خیلی خوب حرارت بدن می باشد .

درباره نویسنده